Christmas bedrooms
Niech żyje modowy bal, czyli sylwester is coming!
Smart casual

REGULAMIN AKCJI „Przyłapani na modzie”

REGULAMIN AKCJI

„Przyłapani na modzie”

Aktualizacja – 1.04.2016 r. (dotyczy akcji przeprowadzanych od 1.04.2016 r.)

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem określonej w niniejszym Regulaminie akcji „Przyłapani na modzie” (zwanym dalej „akcją”) jest PR Inspiration, z siedzibą w Krakowie, 31-060 Kraków, Plac Wolnica 13/14, – wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 867 16 27 115, (zwanym dalej: „Organizator”).
2. W trakcie trwania akcji treść Regulaminu akcji będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora.
3. Fundatorem nagród w akcji jest Galeria Krakowska.
4. Akcja organizowana jest na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy Centrum Handlowego Galeria Krakowska w Krakowie przy ul. Pawiej 5, w szczególności usług i towarów tam sprzedawanych (dalej zwana jako „Galeria”).
5. Udział w akcji jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu akcji.
6. Akcja jest przyrzeczeniem publicznym nagrody za najlepszą czynność w myśl art. 919 i następne Kodeksu Cywilnego. Fundator jest ‘przyrzekającym’ w myśl art. 919 i następne Kodeksu Cywilnego.

II. Warunki uczestnictwa w akcji

1. Akcja skierowana jest do osób fizycznych, które przed udziałem w akcji ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, (zwani dalej Uczestnikami).
2. Dopuszcza się uczestnictwo osób niepełnoletnich w akcji, pod warunkiem okazania pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych zezwalających na uczestnictwo w akcji i odbiór nagrody.
3. W akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Fundatorów oraz innych agencji reklamowych współpracujących z Organizatorem przy organizacji akcji.
a) Aby wziąć udział w akcji należy spełnić łącznie następujące warunki: wyrazić pisemną zgodę na bezpłatne utrwalenie i wykorzystanie wizerunku w akcji. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem fanpage’a Galerii, serwisu „Przyłapani na modzie” oraz innych kanałów komunikacji Galerii Krakowskiej, za pośrednictwem mediów m.in.: Naszego Miasta oraz patronów medialnych akcji wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną akcją.
b) utrwalić swój wizerunek za pośrednictwem zdjęć wykonanych przez fotografa akcji,
c) spełniać warunki dotyczące uczestnictwa określone w §2 ust. 1. 2. 3.
d) zaakceptować Regulamin akcji.
4. Udział w akcji jest bezpłatny. Organizator nie pobiera opłat od uczestników akcji.
5. Udział w akcji jest nieodpłatny. Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia w związku z udziałem w akcji.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w akcji osób niepełnoletnich, które nie zdobyły prawnej zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w niej.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne wykorzystanie zdjęć Uczestnika przez inne osoby czy jednostki organizacyjne.
8. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania akcji wykluczyć z udziału w niej, a po jej zakończeniu także odmówić wydania nagrody Uczestnikowi, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o naruszeniu niniejszego Regulaminu lub naruszeniu prawa RP w związku z udziałem w akcji.

III. Zasady i przebieg akcji

1. Akcja nie jest ograniczona żadnymi ramami czasowymi.
2. Akcja prowadzona jest dla Uczestników w pasażach Galerii Krakowskiej, na Placu Jana Nowaka Jeziorańskiego oraz w wybranych przez Organizatora miejscach.
3. Informacje o kolejnych terminach akcji można znaleźć na oficjalnym fanpage’u Galerii: www.facebook.com/galeria.krakowska oraz w serwisie „Przyłapani na modzie” www.przylapaninamodzie.pl.
4. Zdjęcia wykonane podczas akcji zostaną opublikowane za pośrednictwem fanpage’u Galerii, serwisu „Przyłapani na modzie” oraz innych kanałów komunikacji Galerii Krakowskiej, a także na łamach mediów m.in. Naszego Miasta oraz patronów medialnych akcji wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną akcją.
5. W ramach udziału w akcji uczestnik może zaprosić jak największą liczbę znajomych do interakcji związanej z jego udziałem w akcji.

IV. Zasady przyznawania nagród

1. Spośród wszystkich Uczestników akcji danego miesiąca zostaną wybrane 2 osoby (mężczyzna i kobieta) przez eksperta modowego wskazanego przez Organizatora. Dodatkowo co tydzień 2 osoby (mężczyzna i kobieta), których stylizacje okażą się najciekawsze dla czytelników i fanów akcji w danym tygodniu zostaną wyróżnione jako look tygodnia.

2. Nagrody będą przyznawane w dwojaki sposób:

a) Nagroda miesiąca jest przyznawana 2 osobom (kobiecie i mężczyźnie), których stylizacje zostaną wyróżnione przez zaproszonego przez Organizatora w danym miesiącu jurora.

b) Nagroda tygodnia jest przyznawana 2 osobom (kobiecie i mężczyźnie), które będą miały najwyższy wynik w ogólnym rankingu tygodnia, czyli osobom, których zdjęcie zamieszczone na fanpage’u Galerii oraz na serwisie www.przylapaninamodzie.pl łącznie w danym tygodniu zdobędzie największą liczbę lików, komentarzy i serduszek. Na daną stylizację tygodnia można głosować od poniedziałku do następnego poniedziałku do godziny 12.00.

3. Organizator Konkursu rozstrzyga wyniki Konkursu i ponosi odpowiedzialność względem uczestników z tego tytułu oraz w tym zakresie zwalnia Fundatorów z odpowiedzialności.

4. Informacja o Zwycięzcy, zawierająca imiona Uczestników (zgodne z podanymi przez Uczestników danymi podanymi w zgodzie na wykorzystanie wizerunku) zostanie opublikowana na stronie www.facebook.com/galeria.krakowska oraz na łamach serwisu www.przylapaninamodzie.pl
5. W terminie 14 dni od zakończenia Konkursu, Zwycięzca otrzymają wiadomość e-mail od Organizatora z informacją dotyczącą możliwości odebrania nagrody.

V. Nagrody i sposób ich wydawanie

1. Nagrody w Konkursie: Uczestnik, który otrzyma tytuł stylizacji miesiąca (look miesiąca) otrzyma bon o wartości 200zł, który uprawnia do zakupów na terenie Galerii, a zdjęcie jego stylizacji zostanie zamieszczone na plakacie prezentującym zwycięzców miesiąca. Uczestnik, którego stylizacja zostanie wyróżniona przez jurora jako stylizacja tygodnia otrzyma bon o wartości 100zł, który uprawnia do zakupów na terenie Galerii.
2. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000. nr 14, poz 176 z późniejszymi zmianami).
3. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na inne nagrody, czy ekwiwalent pieniężny.
4. Nagrodę należy odebrać osobiście w biurze Galerii Krakowskiej, w terminie do 30 dni od zakończenia konkursu.
5. Nagroda będzie wydana tylko i wyłącznie do rąk własnych Zwycięzcy. Nagroda nie może być odebrana przez członków rodziny ani osoby trzecie.
6. Podczas wydania nagrody Zwycięzca będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Zwycięzcy (dowód osobisty, paszport, dokument prawa jazdy, legitymacja).
7. Otrzymanie nagrody Zwycięzca potwierdzi poprzez podpisanie protokołu odbioru, który będzie miał przy sobie pracownik Galerii Krakowskiej.
8. Organizator oraz Fundatorzy nagrody nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a
w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Zwycięzcy, o której nie zostali poinformowani lub w przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub naruszenia Regulaminu. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Fundatora.
9. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim.
10. W przypadkach wykrytych działań, niezgodnych z Regulaminem lub przepisami prawa Uczestnik będzie pomijany w procesie przyznawania nagród.

VI. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator, PR Inspiration.
2. Zgromadzone dane będą stanowiły bazę doraźną i po zakończeniu akcji zostaną komisyjnie usunięte z systemu. Wobec doraźnego przechowywania danych w przedmiotowym przypadku znajduje odpowiednie zastosowanie art. 2 ust.3 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z akcją, sprawozdawczością podatkową i księgową.
4. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
5. Uczestnikom akcji przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu, co do ich przetwarzania przez Organizatora, bądź Koordynatora akcji. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać bezpośrednio na adres mailowy: karolina@prinspiration.pl lub redakcja@przylapaninamodzie.pl
6. Zwycięzca akcji zgadza się na wykorzystanie zebranych danych dla celów związanych ze sprawozdawczością podatkową i księgową oraz potrzeb kontaktów, w przedmiocie przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu lub indywidualnego komunikowania się w związku z Konkursem.

VII. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje w związku z Uczestnictwem w akcji powinny być przesłane listem poleconym na adres Organizatora w trakcie trwania akcji jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia powstania potrzeby reklamacyjnej.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającą reklamację.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Organizator akcji nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu o którym mowa w §2 ust. 4, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
2. Organizator akcji nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości rejestracji wyników, wynikające z wadliwości działania łączy internetowych, czy portalu Facebook.com.
3. Wszelkie zgłoszenia naruszenia Regulaminu przez Uczestników akcji należy kierować na adres: karolina@prinspiration.pl lub redakcja@przylapaninamodzie.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestniczenia w dyskusjach związanych z kwestiami proceduralnymi.
5. Wypowiedzi umieszczane przez Uczestników w ramach akcji nie mogą zawierać treści obraźliwych lub oszczerczych względem kogokolwiek. Zabrania się również umieszczania treści wulgarnych, przez co rozumie się: słownictwo powszechnie uważane za wulgarne lub obraźliwe, pornografię, przemoc i treści drastyczne. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestników. Zapisy §8 ust.4 i 5 stosuje się odpowiednio.
6. Udział Uczestnika w akcji jest dobrowolny i nie stanowi podstawy żądania przez niego jakiegokolwiek wynagrodzenia.
7. W przypadku zmiany danych Uczestnika, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie. Skutki braku informacji o zmianie danych obciążają Uczestnika. §5 ust. 11 stosuje się odpowiednio.
8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w akcji.
9. Regulamin jest dokumentem określającym zasady Konkursu. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie z obecnymi ustawieniami przeglądarki.
ZGADZAM SIĘ